Disclaimer

Doel van de website

Deze website www.balieturnhout.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en de werking van de Orde van Advocaten van de Balie Turnhout. Ze wil een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot de informatie die op het internet beschikbaar is. De website verwijst ook door naar andere websites die informatie ter beschikking stellen. De respectievelijke instanties zjn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via hun websites ontsluiten.

 

Alle informatie op deze website, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten of instanties raadplegen. Op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in de geëigende media zijn gepubliceerd kunnen als dusdanig worden aangemerkt.

 

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

De op deze site vermelde verenigingen, organisaties en Internet-adressen worden op een zakelijke manier gekozen met de enige bedoeling onze site-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Niettemin kunnen wij niet waarborgen dat de verstrekte informatie uitvoerig, nauwkeurig of up to date is.

 

Gebruik van de website

De redactie van de website besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de redactie niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de redactie de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

 

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met het Secretariaat van de Balie Turnhout. Klik voor verdere contactinformatie op "Contact" in de navigatiebalk. De Balie Turnhout spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Zij kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. De Orde van Advocaten van de Balie Turnhout kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

 

Bescherming van persoonsgegevens

De Balie Turnhout hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De informatie op of via de website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

 

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

 

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Orde van Advocaten van de Balie Turnhout beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. De Orde van Advocaten aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

 

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

 

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met het Secretariaat van de Balie Turnhout.

 

De Orde van Advocaten te Turnhout behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de redactie van de website bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De redactie wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De redactie mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

U stemt ermee in dat de Orde van Advocaten van de Balie Turnhout de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

 

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout in België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.